Marea Invocatie a Lordului Maitreya


Fie ca din punctul de Lumină din cugetul lui Dumnezeu Să se reverse Lumina în mintea oamenilor. Fie ca Lumina să se reverse pe Pământ. Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu Să se reverse Iubirea în inimile oamenilor. Fie să se întoarcă Christos pe Pământ. Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscută Scopul să îndrume vointa mică a oamenilor – Scopul pe care Maestrii îl cunosc si îl servesc. Fie ca din centrul pe care-l numim specia umană Planul Iubirii si al Luminii să se împlinească Si să închidă usa locului unde sălăsluieste răul. Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea să reinstaureze planul pe Pământ. (Trimisa de Lord Maitreya prin Djwhal Khul in cartile lui Alice Bailey)

.

Cuvintele "Evangheliei copte a lui Toma: afirmă:"Iisus a spus: dacă vă vor spune vouă: De unde veniți?, spuneți-le: Noi am venit din lumină, din locul în care Lumina s-a născut prin sine însăși... de vă vor spune vouă: Ce sunteți voi?, ziceți: Noi suntem Fiii Săi , și suntem aleșii Tatălui celui viu. de vă vor spune vouă: care este semnul Tatălui vostru?, spuneți-le: este o mișcare și un repaus" (Cheile lui Enoh).

sâmbătă, 26 aprilie 2014

Novena Îndurării Divine*

Mântuitorul nostru Isus Cristos ne spune despre novena Îndurării Divine:
„În această novenă voi dărui sufletelor orice fel de har”.
Condiţia este ca sufletul să fie spovedit şi să pună în practică condiţiile cerute de către 
Cultul Divinei Milostiviri adică: 
   încrederea în Dumnezeu şi 
   fapte de caritate faţă de aproapele.

Novena Îndurării Divine*

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
Slavă Tatălui…
Rugăciunile de mai sus se recită în fiecare zi la început de novenă

Ziua a 1-a

„Adu-mi astăzi întreaga omenire, dar mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în oceanul
Îndurării Mele. În felul acesta tu mă vei mângâia de amara tristeţe pe care mi-o provoacă
pierderea sufletelor."
Preamilostive Isuse, care din natura Ta, eşti îndurător şi iertător cu noi, nu privi la păcatele
noastre, ci la încrederea pe care o avem în nemărginita Ta bunătate; primeşte-ne în lăcaşul
Inimii Tale preamilostive şi nu mai îngădui să ieşim din ea pentru toată veşnicia. Te implorăm
prin iubirea care te uneşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.
O, Milostive Dumnezeule Atotputernic,
refugiu pentru omul păcătos,
Tu care eşti plin de îndurare şi de compătimire,
ajută pe cel care te invocă cu smerenie.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare întreaga omenire mai cu seamă pe sărmanii păcătoşi şi
care se află şi ei în Inima preamilostivă a lui Isus şi prin dureroasa sa Pătimire, arăta-ne îndurarea
Ta, ca să o preamărim pentru toata veşnicia. 
Amin
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 2-a

„Adu-mi astăzi sufletelor preoţilor şi călugărilor şi scufundă-le în nemărginita Mea Îndurare.
Ele mi-au dat tăria să îndur până la sfârşit amărăciunea Pătimirii Mele. Prin ele, ca prin
nişte canale, Îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi.”
Preamilostive Isuse, de la care vine tot binele, fă să abunde în noi harul, ca să înfăptuim opere
vrednice de îndurare, ca astfel cei care ne văd să-l preamărească pe Părintele Îndurărilor care
este în ceruri.
În inimi curate sălăşluieşte izvorul iubirii divine;
purificate în marea Îndurării,
limpezi precum aurora dimineţii,
ca stelele strălucesc.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare pe cei aleşi ca să lucreze în via Ta, sufletele preoţilor şi
călugărilor, şi întăreşte-i cu binecuvântarea Ta, iar prin Inima Fiului Tău în care ei se află,
dăruieşte-le puterea luminii Tale, ca să călăuzească şi pe alţii la mântuire, şi astfel împreună să
cânte pentru toată veşnicia laude Îndurării Tale nemărginite. 
Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 3-a

"Adu-mi astăzi toate sufletele evlavioase şi credincioase şi cufundă-le în oceanul Îndurării
Mele. Ele m-au mângâiat de-a lungul Căii Crucii. Au fost o picătură de mângâiere într-o mare
de amărăciune."
Preamilostive Isuse, care din comoara Îndurării Tale dăruieşti tuturor cu îmbelşugare harurile
Tale, primeşte-ne în lăcaşul Inimii Tale îndurătoare şi nu mai îngădui să ieşim din ea vreodată.
Îţi cerem acest har pentru nemărginita Ta dragoste faţă de Tatăl ceresc.
Minunile Îndurării sunt de nepătruns,
nici cel drept, nici cel păcătos nu pot să le înţeleagă.
Priveşte-i pe toţi cu îndurare
şi atrage-i la iubirea Ta.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele credincioşilor care sunt moştenirea Fiului Tău,
şi pentru dureroasa Sa Pătimire, dăruieşte-le binecuvântarea Ta şi păzeşte-le pentru totdeauna
ca să nu piardă iubirea Ta şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu tot corul Îngerilor şi al
Sfinţilor să preamărească pentru toată veşnicia nemărginita Ta Îndurare. 
Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 4-a

„Adu-mi astăzi pe păgâni şi pe cei care încă nu mă cunosc. Şi la ei m-am gândit în timpul
amarei Mele Pătimiri şi zelul lor viitor a adus alinare Inimii Mele. Cufundă sufletele acestora
în oceanul Îndurării Mele.”
Preamilostive Isuse, care eşti Lumina întregului univers, primeşte în lăcaşul Inimii Tale
îndurătoare sufletele păgânilor care încă nu te cunosc. Razele harului Tău să-i lumineze, astfel
ca şi ei împreună cu noi să preamărească minunile Îndurării Tale, şi nu le mai îngădui vreodată
să iasă din Inima Ta preamilostivă.
Lumina iubirii Tale,
să lumineze sufletele întunecate;
fă ca şi ele să te cunoască
ca să preamărim împreuna Îndurarea Ta.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele păgânilor şi acelora care încă nu te cunosc, căci
şi ei sunt în Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-i la lumina Evangheliei. Ei nu ştiu ce mare
fericire este a Te iubi. Fă ca şi ele să glorifice pentru toată veşnicia mărinimia Îndurării Tale.
Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 5-a

„Adu-mi astăzi sufletele ereticilor şi ale schismaticilor, cufundă-le în oceanul Îndurării Mele.
În amara Mea Pătimire mi-au sfâşiat trupul şi inima, adică Biserica Mea. Când se vor
întoarce la unitatea Bisericii, atunci se vor vindeca şi rănile Mele, şi în felul acesta voi avea
mângâiere în Pătimirea Mea.”
Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi nu refuzi niciodată lumina Ta celor care ti-o
cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare, pe eretici şi pe schismatici, atrăgându-i cu
strălucirea Ta la unitatea Bisericii şi nu le mai îngădui vreodată s-o părăsească, ci fă ca şi ei să
adore mărinimia Îndurării Tale.
Din Inima Ta să izvorască şi pentru cei care au sfâşiat haina unităţii un izvor de îndurare.
Doar Îndurarea ta Atotputernică, o, Doamne, mai poate să-i elibereze din greşeala lor.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele fraţilor noştri despărţiţi, mai ales pe aceia care
au irosit bunurile Tale şi au abuzat de harul Tău, persistând cu încăpăţânare în erorile lor. Nu
privi la greşelile lor, ci mai curând la iubirea Fiului Tău şi la amara Sa Pătimire, pe care a
îndurat-o pentru ei, căci şi ei se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca şi ei să laude
pentru vecie marea Ta Îndurare.
 Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 6-a

„Adu-mi astăzi, sufletele blânde şi smerite, precum şi cele ale copiilor, şi cufundă-le în
Îndurarea Mea. Acestea sunt cele mai asemănătoare Inimii Mele. Ele mi-au fost alinare în
amarul chin al agoniei. I-am văzut ca nişte îngeri pământeşti cum vegheau la altarele Mele.
Unor astfel de suflete, Eu revărs în torente harurile Mele. Numai un suflet smerit este în stare
să primească harul Meu; sufletelor smerite le dăruiesc întreaga Mea încredere.”
Preamilostive Isuse, care ai zis: „Învăţaţi de la Mine căci sunt blând şi smerit cu inima”,
primeşte, în locuinţa preaîndurătoare a Inimii Tale, sufletele umile şi blânde şi mai ales pe cele
ale copiilor. Aceste suflete atrag admiraţia întregului paradis şi formează desfătarea aleasă
pentru Tatăl ceresc; sunt un buchet de flori în faţa tronului lui Dumnezeu. El însuşi se îmbată
de mireasma lor. Aceste suflete au aflat locuinţă statornică în Inima preaîndurătoare a lui Isus
şi cântă neîncetat un imn de iubire şi de îndurare pentru vecie.
Cu adevărat sufletul blând şi smerit,
deja aici pe pământ respiră paradisul,
şi de parfumul inimii sale smerite
se bucură însuşi Creatorul său.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele blânde şi smerite şi pe cele ale copiilor, care se
află în Inima preamilostivă a lui Isus. Nici un suflet nu se aseamănă Fiului Tău precum
acestea, iar parfumul lor se înalţă până la tronul Tău. Părinte Milostiv şi Bun, te implor, pentru
iubirea şi bucuria pe care o ai faţă de aceste suflete, să binecuvântezi lumea întreagă, ca astfel
toate sufletele să cânte împreună pentru veşnicie laude în cinstea Îndurării Tale. 
Amin
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 7-a

„Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc şi preamăresc Îndurarea Mea şi cufundă-le în Ea.
Aceste suflete suferă mai mult decât orice pentru Pătimirea Mea şi au pătruns în adâncul
sufletului Meu, transformându-se în icoane vii ale Inimii Mele îndurătoare. Strălucirea lor în
viaţa veşnică va fi deosebită, nici una nu va cădea în focul iadului: Eu însumi le voi feri în
ceasul morţii pe fiecare în parte.”
Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este Iubirea, primeşte într-însa sufletele care preamăresc şi
cinstesc în mod deosebit Îndurarea Ta infinită. Ele sunt întărite de însăşi puterea lui
Dumnezeu, în mijlocul greutăţilor şi amărăciunilor, şi înaintează cu încredere în Îndurarea Ta.
Acestea sunt unite cu Tine, o Isuse, şi poartă pe umerii lor întreaga omenire. Ele nu vor fi
judecate cu asprime, dar în ceasul morţii, vor fi învăluite de Îndurarea Ta.
Sufletul care preamăreşte bunătatea lui Dumnezeu,
Va fi iubit de El în mod deosebit,
şi va fi mereu alături de izvorul vieţii,
Îndestulat de Îndurarea divină.
Veşnice Părinte, priveşte cu bunăvoinţă sufletele acelora care preamăresc şi cinstesc infinita
Ta Îndurare şi care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete sunt Evanghelia
vie, mâinile lor sunt pline de fapte de iubire, iar inima lor este plină de bucurie şi înalţă spre
Tine, Preaînalte, imnul Îndurării Tale. Te implor, o Doamne, arată-le Îndurarea Ta acestora
care au crezut şi şi-au pus nădejdea în Tine; să se împlinească în ele făgăduinţa lui Isus:
4
„Sufletele care cinstesc Îndurarea mea infinită, le voi apăra Eu însumi ca pe gloria Mea în
această viaţă, dar mai ales în ceasul morţii.” 
Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 8-a

„Adu-mi astăzi sufletele care se găsesc în focul Purgatorului şi cufundă-le în abisul Îndurării
Mele, aşa încât revărsările Sângelui Meu să aline chinul lor. Toate aceste suflete sunt iubite
de Mine cu o iubire nemărginită; acum ele satisfac dreptatea Mea; stă în puterea ta să le
aduci alinare. Ia din tezaurul Bisericii Mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. Ah!
Dacă tu ai cunoaşte chinul lor, ai oferi pentru ele rugăciuni, plătind astfel datoriile pe care le
au faţă de dreptatea Mea!”
Preamilostive Isuse, care ai zis: "Milă vreau şi nu jertfă!..."(Mt.9,13), iată, că eu introduc în
lăcaşul Inimii Tale milostive sufletele din Purgator, pe care le iubeşti atât de mult şi care încă
trebuie să îndestuleze dreptatea Ta dumnezeiască. Picăturile de Sânge şi Apă care izvorăsc din
Inima Ta să stingă flăcările Purgatorului, ca şi aici să fie preamărită puterea Îndurării Tale.
Din văpaia înfricoşătoare a focului purificator
se înalţă un plânset şi o rugăminte implorătoare.
Iar din izvorul Sângelui şi al Apei
primesc alinare, mângâiere şi uşurare.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele care suferă în Purgator şi pe care Isus le ţine
închise în Inima Sa preamilostivă. Prin pătimirea Sa dureroasă şi pentru amărăciunea care a
cuprins Inima Sa Preasfântă, te implor fii milostiv cu aceste suflete care îndestulează dreptatea
Ta, şi priveşte-le cu iubire prin Rănile lui Isus, Fiului Tău preaiubit, deoarece noi credem că
bunătatea Ta şi Îndurarea Ta sunt nemărginite.
 Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine

Ziua a 9-a

„Adu-mi astăzi sufletele lâncede şi cufundă-le în oceanul Îndurării Mele. Aceste suflete rănesc
cel mai dureros Inima Mea. Din cauza lor sufletul Meu în Grădina Măslinilor a îndurat un
dezgust greu de stăpânit şi de învins. Ele au fost cauza care m-a făcut să spun: „Tată, dacă
este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta...!” (Lc 22,42). Pentru ele ultima şansă de
mântuire rămâne recurgerea la Milostivirea Mea.”
Preamilostive Isuse, care eşti însăşi Îndurarea, primeşte sufletele lâncede în lăcaşul Inimii Tale
milostive. Fă ca aceste suflete care sunt asemănătoare unor cadavre şi te dezgustă atât de mult,
să se aprindă de focul dragostei Tale adevărate. O, bune Isuse, prin atotputernicia Îndurării
Tale atrage-le în văpăile cele mai arzătoare ale Iubirii Tale şi dă-le sfânta Ta dragoste, căci
nimic nu-ţi este imposibil.
Focul şi gheaţa nu vor sta niciodată împreună;
unul se stinge, celălalt se topeşte;
doar Îndurarea Ta, o, Doamne,
Este o alinare pentru sărmana omenire.
Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele lâncede, pe care Isus le adăposteşte în Inima Sa
preamilostivă. Părinte al Îndurărilor, te implor prin Pătimirea amară a Fiului Tău şi pentru
agonia Sa de trei ore pe Cruce, îngăduie ca şi aceste suflete să slăvească măreţia Îndurării
Tale... Amin.
Se recită Coroniţa Îndurării Divine


Coroniţa Îndurării Divine*


Coroniţa Îndurării Divine a fost dictată de însuşi Isus Sf. Faustina Kowalska la Vilnius în anul
1935, arătând valoarea şi eficacitatea acestei rugăciuni. El a promis că va dărui mari haruri
celor care vor recita această coroniţă *.
Coroniţa se spune folosind un Rozariu obişnuit, după cum urmează:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Tatăl nostru..., Bucură-te, Maria...,

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului;
şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru,
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioară,
a pătimit sub Ponţiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
s-a coborât în iad;
a treia zi a înviat din morţi;
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu
Tatăl atotputernicul;
de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt,
sfânta Biserică catolică,
împărtăşirea Sfinţilor,
iertarea păcatelor,
învierea morţilor,
şi viaţă veşnică. 
Amin.

Pe bobiţele „Tatăl nostru” se spune:

- Veşnice Părinte, îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului
tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos,
- pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi.

Pe bobiţele „Bucură-te, Maria” se spune:

- Prin dureroasa sa Pătimire,
- ai milă de noi şi de întreaga lume.

La sfârşit se spune de trei ori invocaţia:

- Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte:
- ai milă de noi şi de întreaga lume.
„O, Sânge şi Apă, care ai ţâşnit din Preasfânta Inimă a lui Isus,
ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în tine!”_____________________
*texte preluate din cartea „Isuse mă încred în Tine. Rugăciunile şi promisiunile pe care
Isus le-a dictat Sfintei Faustina Kowalska”, 2003, editura Serafica, ISBN973-86538-0-0;
ajutat şi de textele de pe forum-catolic.cnet.ro


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

.

.